Przed zainstalowaniem programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na używanie programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM.  W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy należy zrezygnować z instalacji oraz jakiegokolwiek innego wykorzystywania programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM w całości lub jakiejkolwiek z jego części. Niezastosowanie się do powyższych warunków to jest niezrezygnowania z instalacji uważa się za pełną akceptację wszystkich warunków niniejszej umowy.

UMOWA LICENCJI NA UŻYWANIE PROGRAMU

Umowa zostaje zawarta pomiędzy klientem, który zakupił licencję na używanie określonej wersji Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  – zwanym dalej Licencjobiorcą,

a

Jerzym Szymlakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Komputerowych „AJBM” Jerzy Szymlak z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościelna 2/2, – zwanym dalej Licencjodawcą.

§1

WYJAŚNIENIE TEMINÓW

W rozumieniu niniejszej umowy:

1. Program – oznacza oprogramowanie „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  stanowiące utwór w rozumieniu z dnia 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).

2. Zakup Programu – oznacza zakup licencji na używanie określonej wersji Programu„AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM po cenie określonej każdorazowo w cenniku Licencjodawcy zamieszczonym na stronie www.ajbm.pl

3. Aktualizacja – oznacza kolejną wersję Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM , którą Licencjodawca oferuje dotychczasowym Licencjobiorcom tj. osobom, które dokonały już zakupu licencji na używanie określonej wersji Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  i zostały zarejestrowane.

4. Zakup Aktualizacji – oznacza zakup licencji na używanie Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM przez dotychczasowego Licencjobiorcę tj. osobę która dokonała już zakupu licencji na używanie Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  i została zarejestrowana, po cenie określonej każdorazowo w cenniku Licencjodawcy zamieszczonym na stronie www.ajbm.pl

5. Dokumentacja – oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi programu, dostarczane przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej wraz z Programem, bądź na nośniku danych CD/DVD

§2

OŚWIADCZENIA

1. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu wyłączne prawa autorskie w tym prawa autorskie majątkowe, wynikające z ustawy z dnia 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Programu w szczególności, w przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Licencjobiorcy z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Licencjodawcę, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia Licencjodawcy ochrony swych prawa do Programu.

3. Licencjobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i w związku z prowadzoną działalnością nabywa Program, bądź Aktualizację.

§3

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na używanie (sprzedaż prawa na używanie) jednej kopii Programu bądź Aktualizacji :

a). AJBM KHP , jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 100 firm na jednym stanowisku komputerowym,
lub
b). AJBM KH100, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 100 firmy na jednym stanowisku komputerowym.
lub
c). AJBM KH1, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym.
lub
d). AJBM KH, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym. 
e). Księga Handlowa KHali wersja profesjonalna , jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 100 firm na jednym stanowisku komputerowym,
lub
f). Księga Handlowa KHali wersja podstawowa, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym.
lub
g). AJBM Faktury  na jednym stanowisku komputerowym,
lub
h). AJBM Magazyn  na jednym stanowisku komputerowym,
lub
i) AJBM Kadry – Płace na jednym stanowisku komputerowym,
lub
j). AJBM KP – KW  na jednym stanowisku komputerowym,
lub
k). AJBM Księga Przychodów i Rozchodów na jednym stanowisku komputerowym,
lub
inne programy stworzone przez Biuro Usług Komputerowych AJBM nie wymienione w powyższej liście, a do których Biuro Usług Komputerowych posiada prawa autorskie i majątkowe,  na jednym stanowisku komputerowym.

2. Poprzez zakup licencji na używanie Programu, licencjobiorca nie nabywa majątkowych praw autorskich do Programu / Aktualizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie prawo na używanie Programu na warunkach określonych w niniejszej umowie, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji Programu poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na jednym stanowisku bez możliwości rozpowszechniania Programu.

§4

POSTANOWIENIA GŁÓWNE

1. Licencjodawca zobowiązuje się udzielić licencję na używanie Programu / Aktualizacji (sprzedać prawo na używanie) Licencjobiorcy.

2. Licencjodawca zobowiązuje się wysłać oprogramowanie w wersji nadającej się do instalacji w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zapłaty przez Licencjobiorcę.

3. Licencjobiorca zobowiązuje się uiścić Licencjodawcy cenę zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl , który stanowi załącznik niniejszej umowy. Licencjobiorca zobowiązuje się ponadto programowanie odebrać. Na podstawie odrębnych uregulowań Licencjobiorca może być zobowiązany uiścić cenę niższą od ceny zgodnej z cennikiem.

4. Licencjobiorca dokonuje zapłaty ceny zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl poprzez dokonanie:

a). przelewu na rachunek bankowy, podany na dokumencie zakupu przesłanym przez Licencjodawcę

bądź

b). płatność gotówką w siedzibie Licencjodawcy, bądź

c). opłata „za pobraniem” – powiększonej o koszty przesyłki zgodnej z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl .

5. Licencja jest niewyłączna.

6. Licencja zostaje udzielona na czas określony tj. do końca roku kalendarzowego, którego dotyczy zakupiona wersja Programu / Aktualizacji.

§5

POSTANOWIENIA DALSZE

1. Prawa autorskie do Programu, które przysługują firmie Biuro Usług Komputerowych „AJBM” Jerzy Szymlak obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i dobrane elementy części Programu, kompozycję, wszystkie opisy Programu, logotypy, ikony, strukturę katalogów oraz struktury baz danych.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie Programu osobom trzecim, jak również udzielanie dalszych licencji.

3. Licencjobiorca zobowiązuje się do nie przenoszenia własności Programu na rzecz osoby trzeciej. Wydanie Programu osobie trzeciej nie powoduje przejścia na tę osobę prawa do korzystania z Programu. Przeniesienie własności Programu jest możliwe wyłącznie za zgodą Licencjodawcy wyrażoną na piśmie i tylko na warunkach przez niego określonych.

4. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie jest zabronione.

5. Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Licencjodawcy i żadne z postanowień niniejszej umowy nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania.

6. Licencja nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii Programu osobie trzeciej, nie będącej zarejestrowanym użytkownikiem udostępnianej wersji programu, lub osobie będącej zarejestrowanym użytkownikiem jego starszej wersji, w celu jego używania, badania lub testowania.

7. Bez zgody Licencjodawcy zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji w szczególności: udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.

8. Cennik Programu i Aktualizacji, a także formularz zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.ajbm.pl

§6

PROCEDURA ZAMÓWIENIA PROGRAMU / AKTUALIZACJI

1. Sposób złożenie zamówienia następuje poprzez:

a). wypełnienie przez przyszłego Licencjobiorcę formularza zamówienia ( formularz zamówienia znajduje się na stronie www.ajbm.pl , oraz w siedzibie Licencjodawcy ) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ajbm.pl bądź wysłanie go pocztą na adres siedziby Licencjodawcy.

b). wysłanie przez przyszłego Licencjobiorcę wiadomości e-mail zawierającej dane niezbędne do realizacji Zamówienia na adres e-mail biuro@ajbm.pl

2. Przyszły Licencjobiorca zobowiązany jest do podania w Zamówieniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.

3. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia, Licencjodawca zobowiązuje się do skontaktowania z przyszłym Licencjobiorcą (telefonicznie lub mailowo) w celu potwierdzenia Zamówienia.

4. Dostępne formy płatności to:

a). przelewu na rachunek bankowy, podany na dokumencie zakupu przesłanym przez Licencjodawcę;

b). płatność gotówką w siedzibie Licencjodawcy;

c). opłata „za pobraniem” – powiększonej o koszty przesyłki zgodnej z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl .

5. Płatności należy dokonać do 14 dni po potwierdzeniu Zamówienia przez Licencjodawcę. W przypadku nie uiszczenia zapłaty w powyższym terminie zamówienie zostaje anulowane.

6. Licencjodawca zobowiązuje się wysłać oprogramowanie w wersji nadającej się do instalacji w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zapłaty przez Licencjobiorcę.

7. Licencjodawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a). zawierających nieprawdziwe dane lub niezawierających wymaganych danych;

b). złożonych z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.

§7

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

1. Licencja udzielona na podstawie § 3 pkt. 1 niniejszej umowy obejmuje:

a.) zgodne z Dokumentacją prawo do używania z programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy,

b.) prawo do sporządzenia dowolnej ilości kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych z zastrzeżeniem postanowienia §5 pkt. 2, na dowolnym nośniku danych.

2. Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjodawca udostępnia Program w postaci skompilowanego pliku exe.

3. Licencjobiorca nie może udostępniać Programu osobom trzecim.

4. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na wskutek udostępnienia przez Licencjobiorcę Programu osobom trzecim.

5. W razie zmodyfikowania kodu Programu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie programu, a Licencjobiorca traci wszelki prawa wynikające z gwarancji.

§8

GWARANCJA

1. Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu na okres do końca roku kalendarzowego, zgodnego z wersją programu, dla którego została zakupiona licencja na używanie, pod warunkiem ,że jest on używany zgodnie z Dokumentacją.

2. Gwarancja polega na wsparciu technicznym licencjodawcy.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

4. Pomimo nałożenia najwyższej staranności Licencjodawca zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia programu do założonego celu.

§9

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca oświadcza, że Program spełnia funkcje wymienione w opisie zawartym w Dokumentacji. Jeżeli w okresie gwarancji Programu okaże się, że Program nie spełnia powyższych funkcji, Licencjodawca zobowiązuje się usunąć wadę Programu z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy.

2. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu ceny uiszczonej przez Licencjobiorcę. W takim wypadku Licencjodawca ma prawo do odzyskania kopii Programu wraz z Dokumentacją.

3. Jeżeli kopia Programu, dostarczana Licencjobiorcy jest wadliwa, Licencjodawca zobowiązany jest wydać nowy egzemplarz Programu, w zamian za zwrot wadliwej kopii.

4. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, wynikających z wad tkwiących w każdym jego egzemplarzu (np. wada kodu źródłowego), Licencjodawca zobowiązany jest

a.) usunąć wadę powodującą błędne działanie programu

albo

b.) bezpłatnie dostarczyć Licencjobiorcy pakiet aktualizacyjny.

5. Wybór między obiema formami usunięcia wady wskazanymi w ustępie poprzednim pkt a)-b), należy do Licencjodawcy.

6. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Licencjodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wykrytej wady.

7. Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

8. W przypadku podania przez licencjobiorcę błędnego lub niewłaściwego adresu, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy.

§10

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Programu do wysokości ceny zakupionej wersji Programu, określonej według cennika na dzień zakupu.

2. Postanowienie ustępu 1 nie dotyczy sytuacji gdy:

a.) nastąpiła modyfikacja kopii Programu, dokonana przez osobę inną niż Licencjodawca

b.) możliwa jest naprawa wadliwie działającego programu.

3. Poza wypadkami wymienionymi w §10 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku używania Programu, a w szczególności za utracone korzyści z powodu jego czasowego nieprawidłowego działania.

§11

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJOBIORCY

1. W razie działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami § 5, § 7 niniejszej umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości: 2.000 (słownie dwóch tysięcy) złotych, w terminie 7 dni licząc od dnia naruszenia umowy przez Licencjobiorcę.

2. Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami § 5 i § 7 niniejszej umowy, w razie gdyby jej wysokość przekraczała wartość wskazaną w punkcie poprzednim.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Licencjodawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j.), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia, wystawiania faktur oraz w celu marketingu własnych produktów i usług.

2. Powierzone dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wskazaną powyżej w pkt 1, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgoda jest udzielana poprzez akceptację niniejszej umowy.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

3. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

4. Żadna ze stron nie może przenieść na jakakolwiek osobę trzecią żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości albo w części, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

5. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy Licencjobiorca niniejszym, oświadcza, że użycie Programu potwierdza, że zapoznał się on z treścią niniejszej umowy, rozumie jej treść, a także wyraża zgodę na to by być związanym zasadami i warunkami z niej wynikającymi.

 

Licencjobiorca niniejszym, oświadcza, że użycie Programu potwierdza, że zapoznał się on z treścią niniejszej umowy, rozumie jej treść, a także wyraża zgodę na to by być związanym zasadami i warunkami z niej wynikającymi


Licencja - Programy księgowe dla firm |AJBM js_def

Przed zainstalowaniem programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na używanie programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM.  W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy należy zrezygnować z instalacji oraz jakiegokolwiek innego wykorzystywania programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM w całości lub jakiejkolwiek z jego części. Niezastosowanie się do powyższych warunków to jest niezrezygnowania z instalacji uważa się za pełną akceptację wszystkich warunków niniejszej umowy.

UMOWA LICENCJI NA UŻYWANIE PROGRAMU

Umowa zostaje zawarta pomiędzy klientem, który zakupił licencję na używanie określonej wersji Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  – zwanym dalej Licencjobiorcą,

a

Jerzym Szymlakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Komputerowych „AJBM” Jerzy Szymlak z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościelna 2/2, – zwanym dalej Licencjodawcą.

§1

WYJAŚNIENIE TEMINÓW

W rozumieniu niniejszej umowy:

1. Program – oznacza oprogramowanie „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  stanowiące utwór w rozumieniu z dnia 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).

2. Zakup Programu – oznacza zakup licencji na używanie określonej wersji Programu„AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM po cenie określonej każdorazowo w cenniku Licencjodawcy zamieszczonym na stronie www.ajbm.pl

3. Aktualizacja – oznacza kolejną wersję Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM , którą Licencjodawca oferuje dotychczasowym Licencjobiorcom tj. osobom, które dokonały już zakupu licencji na używanie określonej wersji Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  i zostały zarejestrowane.

4. Zakup Aktualizacji – oznacza zakup licencji na używanie Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM przez dotychczasowego Licencjobiorcę tj. osobę która dokonała już zakupu licencji na używanie Programu „AJBM KHP / AJBM KH100 / AJBM KH1 / AJBM KH / Księga Handlowa KHali” lub innych produktów Biura Usług Komputerowych AJBM  i została zarejestrowana, po cenie określonej każdorazowo w cenniku Licencjodawcy zamieszczonym na stronie www.ajbm.pl

5. Dokumentacja – oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi programu, dostarczane przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej wraz z Programem, bądź na nośniku danych CD/DVD

§2

OŚWIADCZENIA

1. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu wyłączne prawa autorskie w tym prawa autorskie majątkowe, wynikające z ustawy z dnia 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Programu w szczególności, w przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Licencjobiorcy z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Licencjodawcę, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia Licencjodawcy ochrony swych prawa do Programu.

3. Licencjobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i w związku z prowadzoną działalnością nabywa Program, bądź Aktualizację.

§3

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na używanie (sprzedaż prawa na używanie) jednej kopii Programu bądź Aktualizacji :

a). AJBM KHP , jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 100 firm na jednym stanowisku komputerowym,
lub
b). AJBM KH100, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 100 firmy na jednym stanowisku komputerowym.
lub
c). AJBM KH1, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym.
lub
d). AJBM KH, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym. 
e). Księga Handlowa KHali wersja profesjonalna , jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 100 firm na jednym stanowisku komputerowym,
lub
f). Księga Handlowa KHali wersja podstawowa, jest to wersja programu z możliwością obsługiwania do 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym.
lub
g). AJBM Faktury  na jednym stanowisku komputerowym,
lub
h). AJBM Magazyn  na jednym stanowisku komputerowym,
lub
i) AJBM Kadry – Płace na jednym stanowisku komputerowym,
lub
j). AJBM KP – KW  na jednym stanowisku komputerowym,
lub
k). AJBM Księga Przychodów i Rozchodów na jednym stanowisku komputerowym,
lub
inne programy stworzone przez Biuro Usług Komputerowych AJBM nie wymienione w powyższej liście, a do których Biuro Usług Komputerowych posiada prawa autorskie i majątkowe,  na jednym stanowisku komputerowym.

2. Poprzez zakup licencji na używanie Programu, licencjobiorca nie nabywa majątkowych praw autorskich do Programu / Aktualizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie prawo na używanie Programu na warunkach określonych w niniejszej umowie, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji Programu poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na jednym stanowisku bez możliwości rozpowszechniania Programu.

§4

POSTANOWIENIA GŁÓWNE

1. Licencjodawca zobowiązuje się udzielić licencję na używanie Programu / Aktualizacji (sprzedać prawo na używanie) Licencjobiorcy.

2. Licencjodawca zobowiązuje się wysłać oprogramowanie w wersji nadającej się do instalacji w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zapłaty przez Licencjobiorcę.

3. Licencjobiorca zobowiązuje się uiścić Licencjodawcy cenę zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl , który stanowi załącznik niniejszej umowy. Licencjobiorca zobowiązuje się ponadto programowanie odebrać. Na podstawie odrębnych uregulowań Licencjobiorca może być zobowiązany uiścić cenę niższą od ceny zgodnej z cennikiem.

4. Licencjobiorca dokonuje zapłaty ceny zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl poprzez dokonanie:

a). przelewu na rachunek bankowy, podany na dokumencie zakupu przesłanym przez Licencjodawcę

bądź

b). płatność gotówką w siedzibie Licencjodawcy, bądź

c). opłata „za pobraniem” – powiększonej o koszty przesyłki zgodnej z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl .

5. Licencja jest niewyłączna.

6. Licencja zostaje udzielona na czas określony tj. do końca roku kalendarzowego, którego dotyczy zakupiona wersja Programu / Aktualizacji.

§5

POSTANOWIENIA DALSZE

1. Prawa autorskie do Programu, które przysługują firmie Biuro Usług Komputerowych „AJBM” Jerzy Szymlak obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i dobrane elementy części Programu, kompozycję, wszystkie opisy Programu, logotypy, ikony, strukturę katalogów oraz struktury baz danych.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie Programu osobom trzecim, jak również udzielanie dalszych licencji.

3. Licencjobiorca zobowiązuje się do nie przenoszenia własności Programu na rzecz osoby trzeciej. Wydanie Programu osobie trzeciej nie powoduje przejścia na tę osobę prawa do korzystania z Programu. Przeniesienie własności Programu jest możliwe wyłącznie za zgodą Licencjodawcy wyrażoną na piśmie i tylko na warunkach przez niego określonych.

4. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie jest zabronione.

5. Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Licencjodawcy i żadne z postanowień niniejszej umowy nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania.

6. Licencja nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii Programu osobie trzeciej, nie będącej zarejestrowanym użytkownikiem udostępnianej wersji programu, lub osobie będącej zarejestrowanym użytkownikiem jego starszej wersji, w celu jego używania, badania lub testowania.

7. Bez zgody Licencjodawcy zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji w szczególności: udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.

8. Cennik Programu i Aktualizacji, a także formularz zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.ajbm.pl

§6

PROCEDURA ZAMÓWIENIA PROGRAMU / AKTUALIZACJI

1. Sposób złożenie zamówienia następuje poprzez:

a). wypełnienie przez przyszłego Licencjobiorcę formularza zamówienia ( formularz zamówienia znajduje się na stronie www.ajbm.pl , oraz w siedzibie Licencjodawcy ) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ajbm.pl bądź wysłanie go pocztą na adres siedziby Licencjodawcy.

b). wysłanie przez przyszłego Licencjobiorcę wiadomości e-mail zawierającej dane niezbędne do realizacji Zamówienia na adres e-mail biuro@ajbm.pl

2. Przyszły Licencjobiorca zobowiązany jest do podania w Zamówieniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.

3. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia, Licencjodawca zobowiązuje się do skontaktowania z przyszłym Licencjobiorcą (telefonicznie lub mailowo) w celu potwierdzenia Zamówienia.

4. Dostępne formy płatności to:

a). przelewu na rachunek bankowy, podany na dokumencie zakupu przesłanym przez Licencjodawcę;

b). płatność gotówką w siedzibie Licencjodawcy;

c). opłata „za pobraniem” – powiększonej o koszty przesyłki zgodnej z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.pl .

5. Płatności należy dokonać do 14 dni po potwierdzeniu Zamówienia przez Licencjodawcę. W przypadku nie uiszczenia zapłaty w powyższym terminie zamówienie zostaje anulowane.

6. Licencjodawca zobowiązuje się wysłać oprogramowanie w wersji nadającej się do instalacji w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zapłaty przez Licencjobiorcę.

7. Licencjodawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a). zawierających nieprawdziwe dane lub niezawierających wymaganych danych;

b). złożonych z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.

§7

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

1. Licencja udzielona na podstawie § 3 pkt. 1 niniejszej umowy obejmuje:

a.) zgodne z Dokumentacją prawo do używania z programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy,

b.) prawo do sporządzenia dowolnej ilości kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych z zastrzeżeniem postanowienia §5 pkt. 2, na dowolnym nośniku danych.

2. Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjodawca udostępnia Program w postaci skompilowanego pliku exe.

3. Licencjobiorca nie może udostępniać Programu osobom trzecim.

4. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na wskutek udostępnienia przez Licencjobiorcę Programu osobom trzecim.

5. W razie zmodyfikowania kodu Programu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie programu, a Licencjobiorca traci wszelki prawa wynikające z gwarancji.

§8

GWARANCJA

1. Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu na okres do końca roku kalendarzowego, zgodnego z wersją programu, dla którego została zakupiona licencja na używanie, pod warunkiem ,że jest on używany zgodnie z Dokumentacją.

2. Gwarancja polega na wsparciu technicznym licencjodawcy.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

4. Pomimo nałożenia najwyższej staranności Licencjodawca zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia programu do założonego celu.

§9

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca oświadcza, że Program spełnia funkcje wymienione w opisie zawartym w Dokumentacji. Jeżeli w okresie gwarancji Programu okaże się, że Program nie spełnia powyższych funkcji, Licencjodawca zobowiązuje się usunąć wadę Programu z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy.

2. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu ceny uiszczonej przez Licencjobiorcę. W takim wypadku Licencjodawca ma prawo do odzyskania kopii Programu wraz z Dokumentacją.

3. Jeżeli kopia Programu, dostarczana Licencjobiorcy jest wadliwa, Licencjodawca zobowiązany jest wydać nowy egzemplarz Programu, w zamian za zwrot wadliwej kopii.

4. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, wynikających z wad tkwiących w każdym jego egzemplarzu (np. wada kodu źródłowego), Licencjodawca zobowiązany jest

a.) usunąć wadę powodującą błędne działanie programu

albo

b.) bezpłatnie dostarczyć Licencjobiorcy pakiet aktualizacyjny.

5. Wybór między obiema formami usunięcia wady wskazanymi w ustępie poprzednim pkt a)-b), należy do Licencjodawcy.

6. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Licencjodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wykrytej wady.

7. Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

8. W przypadku podania przez licencjobiorcę błędnego lub niewłaściwego adresu, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy.

§10

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Programu do wysokości ceny zakupionej wersji Programu, określonej według cennika na dzień zakupu.

2. Postanowienie ustępu 1 nie dotyczy sytuacji gdy:

a.) nastąpiła modyfikacja kopii Programu, dokonana przez osobę inną niż Licencjodawca

b.) możliwa jest naprawa wadliwie działającego programu.

3. Poza wypadkami wymienionymi w §10 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku używania Programu, a w szczególności za utracone korzyści z powodu jego czasowego nieprawidłowego działania.

§11

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJOBIORCY

1. W razie działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami § 5, § 7 niniejszej umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości: 2.000 (słownie dwóch tysięcy) złotych, w terminie 7 dni licząc od dnia naruszenia umowy przez Licencjobiorcę.

2. Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami § 5 i § 7 niniejszej umowy, w razie gdyby jej wysokość przekraczała wartość wskazaną w punkcie poprzednim.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Licencjodawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j.), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia, wystawiania faktur oraz w celu marketingu własnych produktów i usług.

2. Powierzone dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wskazaną powyżej w pkt 1, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgoda jest udzielana poprzez akceptację niniejszej umowy.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

3. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

4. Żadna ze stron nie może przenieść na jakakolwiek osobę trzecią żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości albo w części, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

5. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy Licencjobiorca niniejszym, oświadcza, że użycie Programu potwierdza, że zapoznał się on z treścią niniejszej umowy, rozumie jej treść, a także wyraża zgodę na to by być związanym zasadami i warunkami z niej wynikającymi.

 

Licencjobiorca niniejszym, oświadcza, że użycie Programu potwierdza, że zapoznał się on z treścią niniejszej umowy, rozumie jej treść, a także wyraża zgodę na to by być związanym zasadami i warunkami z niej wynikającymi