Regulamin korzystania z platformy internetowej

Biuro Usług Komputerowych "AJBM" Jerzy Szymlak
Ul. Kościelna 2 / 2
34 - 500 Zakopane
NIP 7361126430
REGON 491962543

zwanej dalej „AJBM”

§1 Regulamin - Zakres obowiązywania platformy

ajbm.pl jest to oficjalna strona AJBM uzupełniona o platformę sprzedaży internetowej. Za pomocą platformy internetowej AJBM zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty i usługi AJBM. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów z użytkownikami oraz określa zasady korzystania z platformy handlowej.

Uzupełnieniem do niniejszego Regulaminu należy :

 • Licencja AJBM – w ich najnowszej wersji, zawierającej zbiór zasad korzystania z produktów AJBM przez licencjobiorców

 • Polityka Prywatności AJBM – w ich najnowszej wersji kwestie związane z poufnością danych, bezpieczeństwem i prywatnością użytkowników jak również polityką wykorzystywania plików Cookies.

 • Cennik AJBM – w jego najnowszej wersji w którym wyszczególnione zostały należne opłaty za produkty i usługi AJBM.

Platforma AJBM jest bieżąco aktualizowana, a prace konserwacyjne i utrzymaniowe mogą negatywnie wpłynąć na jej dostępność. AJBM w miarę możliwości będzie przeprowadzał takie działania z minimalną ilością niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na stronie. W sytuacjach awaryjnych może dojść do sytuacji gdzie AJBM będzie zmuszony do podjęcia wymaganych i niezapowiedzianych prac konserwacyjnych. Poziom dostępności platformy AJBM nie jest gwarantowany.§2 Rejestracja

Użytkownik może bez konieczności rejestracji zapoznać się z ofertą produktów AJBM. Zakup produktów AJBM wymaga rejestracji użytkownika portalu. Użytkownikami portalu AJBM mogą być jedynie podmioty gospodarcze poprzez akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Licencji AJBM. Nikomu nie przysługuje roszczenie o członkostwo w portalu AJBM. Do obowiązków użytkowników należy dbanie o to ażeby dane rejestracyjne były zawsze aktualne. Rejestracji konta może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentowania firmy dla której program jest kupowany. W czasie rejestracji użytkownik podaję swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa hasło powinno być utrzymywane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność. Żadnemu z użytkowników nie przysługuje roszczenie o określoną nazwę użytkownika lub określone hasło.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu danych przyciskiem „Zarejestruj teraz” AJBM wysyła wiadomość na adres e-mail rejestrującego się. Proces rejestracji może zostać uznany za zakończony dopiero po kliknięciu przez rejestrującą się osobę wskazanego we wiadomości e-mail adresu internetowego (link) lub podaniu kodu zawartego w wiadomości na stronie AJBM. Dane, które zostały wprowadzone podczas rejestracji omyłkowo lub błędnie mogą zostać poprawione przez użytkownika w sekcji „Mój profil”, pod pozycją „Edytuj profil”. Językiem w którym odbywa się rejestracja jest język polskim. AJBM zapisuje warunki umowy zaakceptowane przez użytkownika oraz udostępnia je w e-mailu potwierdzającym zakończenie procesu rejestracji. AJBM zaleca zarchiwizowanie powyższej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub wydrukowanie jej. Z konta powinien korzystać tylko i wyłącznie ich użytkownik. Konta użytkowniką nie mogą być przeniesione na inne podmioty. W sytuacji wypowiedzenia umowy użytkownikowi przez AJBM rejestrowanie nowego konta jest zabronione. Podczas rejestracji każdy użytkownik otrzymuje swój własny profil. Bardziej szczegółowe dane osobowe mogą zostać udostępnione w profilu. Polityka prywatności AJBM, jako integralna część Regulaminu określa szczegółowo jakie dane są upubliczniane, które pozostają „ukryte”, a podanie których jest dobrowolne. Użytkownik zatwierdzając regulamin potwierdza prawdziwość danych osobowych w formularzu rejestracyjnym pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

§3 Odstąpienie od umowy

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia umowy. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną np. pismo, list, fax , e-mail. Oświadczene należy kierować na adres Biuro Usług Komputerowych "AJBM" Jerzy Szymlak Ul. Kościelna 2 / 2 34 - 500 Zakopane lub na adres: biuro@ajbm.pl

W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń w stanie niezmienionym. Termin realizacji zwrotu świadczeń wynosi 14 dni.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli obie strony wykonały należycie umowę zanim na życzenie użytkownika skorzystał on z prawa odstąpienia. 


§4 Zawarcie umowy o zakupie programów AJBM lub umowy o świadczenie usług

AJBM jako sprzedający oferuje artykuły oraz usługi, stanowi to wiążącą ofertę, w odpowiedzi na którą każdy użytkownik może za wskazaną cenę nabyć ten artykuł lub usługę. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie kliknięcia przez innego użytkownika (kupującego) odpowiedniego przycisku (aktualnie jest to „Kup teraz”) i zatwierdzi proces. Po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma e-mail systemowy od AJBM z potwierdzeniem zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu. Kupujący dokonuje zapłaty poprzez dokonanie :

a). przelewu na rachunek bankowy, podany na dokumencie zakupu przesłanym przez AJBM

bądź

b). płatność gotówką w siedzibie Licencjodawcy,

bądź

c). opłata „za pobraniem” – powiększonej o koszty przesyłki zgodnej z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.plSzczegółowe informacje na temat zawarcia umowy o zakup programów znajduje się w załączniku „Licencja”

Obowiązkiem każdego użytkownika jest zapoznanie się z prawnymi warunkami sprzedaży usług i towarów AJBM.

§5 Opłaty

Proces rejestracyjny serwisu AJBM jest bezpłatny. Aktualny cennik produktów i usług znajduje się na stronie www.ajbm.pl . AJBM zastrzega sobie prawo do zmian cen swoich produktów bez podania przyczyny. Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia ceny produktu lub usługi przed realizacją zlecenia.

§6 Obowiązki użytkownika

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z platformy AJBM wyłącznie w celach zgodnych z prawem, z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi jej załącznikami. Zabronione jest używanie technologi szkodliwych który mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie platformy AJBM. Do szkodliwych technologii należy wykorzystywanie – wirusów, robotów, pająków, ataki hakerskie , crawlery, ataki brute-force, scrapery oraz inne podobne technologie. Zabronione jest kolekcjonowanie danych adresowych przechowywanych przez AJBM bez zgody zainteresowanych użytkowników. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7 Naruszenie prawa lub niniejszego regulaminu

AJBM w trosce o sprawne i bezpieczne funkcjonowanie platformy sprzedaży internetowej zastrzega sobie prawo do możliwości podjęcia niezbędnych środków wobec użytkowników,wobec których istnieją konkretne dowody naruszenia bądź naruszania niniejszego Regulaminu i/lub obowiązującego prawa. AJBM przy wyborze środków bierze pod uwagę wagę naruszenia, własna odpowiedzialność cywilną jak i uprawnione interesy osoby występującej z roszczeniem. AJBM poinformuje użytkownika wobec, którego posiada informację wskazujące na uchybienia obowiązków. Następnie ustalony zostanie termin dla użytkownika na zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie. Odpowiedź użytkownika winna być przedstawiona pisemnie. Dopuszczalne formy odpowiedzi: listownie, faxem, e-mailem.

AJBM wobec użytkowników może nałożyć następujące sankcje:

 • tymczasowe zablokowanie konta użytkownika

 • wykluczenie użytkownika

 • całkowite usunięcie konta użytkownika

 • częściowe lub całkowite ograniczenie dostępu do platformy sprzedażowej AJBM

 • pisemne wezwanie użytkownika do zaniechania nieprawidłowych praktyk

W przypadku zablokowania konta (usunięcia lub wykluczenia) Użytkownik zobowiązany jest od uiszczenia wszystkich zaległych opłat związanych z zakupem programów lub usług AJBM.

AJBM zastrzega sobie prawo do ochrony platformy i jej użytkowników przed różnego rodzaju oszustwami internetowymi np. oszustwa PayPal.

Wykluczony użytkownik pragnący ponownie zarejestrować się na platformie sprzedażowej AJBM musi uzyskać pisemną zgodę o AJBM. Do tego momentu wykluczony użytkownik nie ma prawa rejestrować się ponownie ani używać kont innych użytkowników.§8 Wypowiedzenie, czas trwania

Umowa na korzystanie z platformy sprzedażowej AJBM jest zawierana na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana zarówno przez użytkownika jak i przez AJBM. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni. W celu wypowiedzenia umowy użytkowania platformy sprzedażowej AJBM wystarczy pisemnie bądź emailowo (biuro@ajbm.pl) zawiadomić AJBM lub wyrejestrować się bezpośrednio w menu użytkownika.

AJBM ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym zgodnie z §7

§9 Prawa autorskie

AJBM oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu wyłączne prawa autorskie w tym prawa autorskie majątkowe, wynikające z ustawy z dnia 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik zobowiązany jest do współdziałania z AJBM w zakresiepotrzebnym dla ochrony praw autorskich do Programów w szczególności, w przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Użytkownika z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie AJBM, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia AJBM ochrony swych prawa do Programów.

§10 Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczona odpowiedzialność AJBM dotyczą wszystkich roszczeń o odszkodowanie i wszystkich przypadków odpowiedzialności, niezależnie od tego na jaką podstawę prawną się powołują. Wyjątkami są przypadki roszczeń użytkowników w związku ze stratami spowodowanymi przez szkody na życiu, ciele i zdrowiu, praw i roszczeń użytkowników z powodu świadomego przemilczenia wady przez AJBM albo z powodu braku właściwości, za którą AJBM gwarantowała, roszczeń i praw użytkowników opartych na celowym lub rażąco niedbałym postępowaniu samej AJBM, jej prawnych przedstawicieli lub osób pomagających, jak również roszczeń użytkowników zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Obowiązujące przepisy prawne stosuje się dla powyższych wątków.

AJBM odpowiada za szkody wynikłe ze zwykłego niedbalstwa tylko poprzez naruszenie istotnych obowiązków, to znaczy obowiązków, których wypełnienie konieczne jest do osiągnięcia celu umowy lub których wypełnienie może być w zwykłym toku czynności oczekiwane przez kontrahenta. Gdy naruszeniu ulegną podstawowe obowiązki, odpowiedzialność AJBM ogranicza się do odszkodowania za straty możliwe do przewidzenia przez AJBM w zwykłym toku czynności, oceniając z chwili zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach, odpowiedzialność AJBM za straty poniesione wskutek zwykłego niedbalstwa jest wykluczona.

Poniesienie odpowiedzialności za niedostępność platformy online jest wykluczona.

W sytuacji jeżeli niedostępność miała wpływ na umowę sprzedaży lub jeżeli umowa sprzedaży nie doszła do skutku AJBM nie ponosi odpowiedzialności.

§11 Zmiany Regulaminu

AJBM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i wprowadzaniu nowych lub innych warunków użytkowania w każdej chwili. Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailowo. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika nowego regulaminu AJBM ma prawo wypowiedzieć umowę na korzystanie z platformy internetowej.

§12 Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

Regulamin w najbardziej aktualnej wersji jest dostępny na platformie AJBM. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

Żadna ze stron nie może przenieść na jakakolwiek osobę trzecią żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości albo w części, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby AJBM

Użytkownik niniejszym, oświadcza, że rejestracją na platformie sprzedażowej AJBM potwierdza, że zapoznał się on z treścią niniejszej umowy, rozumie jej treść, a także wyraża zgodę na to by być związanym zasadami i warunkami z niej wynikającymi.


Regulamin - Programy księgowe dla firm |AJBM js_def

Regulamin korzystania z platformy internetowej

Biuro Usług Komputerowych "AJBM" Jerzy Szymlak
Ul. Kościelna 2 / 2
34 - 500 Zakopane
NIP 7361126430
REGON 491962543

zwanej dalej „AJBM”

§1 Regulamin - Zakres obowiązywania platformy

ajbm.pl jest to oficjalna strona AJBM uzupełniona o platformę sprzedaży internetowej. Za pomocą platformy internetowej AJBM zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty i usługi AJBM. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów z użytkownikami oraz określa zasady korzystania z platformy handlowej.

Uzupełnieniem do niniejszego Regulaminu należy :

 • Licencja AJBM – w ich najnowszej wersji, zawierającej zbiór zasad korzystania z produktów AJBM przez licencjobiorców

 • Polityka Prywatności AJBM – w ich najnowszej wersji kwestie związane z poufnością danych, bezpieczeństwem i prywatnością użytkowników jak również polityką wykorzystywania plików Cookies.

 • Cennik AJBM – w jego najnowszej wersji w którym wyszczególnione zostały należne opłaty za produkty i usługi AJBM.

Platforma AJBM jest bieżąco aktualizowana, a prace konserwacyjne i utrzymaniowe mogą negatywnie wpłynąć na jej dostępność. AJBM w miarę możliwości będzie przeprowadzał takie działania z minimalną ilością niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na stronie. W sytuacjach awaryjnych może dojść do sytuacji gdzie AJBM będzie zmuszony do podjęcia wymaganych i niezapowiedzianych prac konserwacyjnych. Poziom dostępności platformy AJBM nie jest gwarantowany.§2 Rejestracja

Użytkownik może bez konieczności rejestracji zapoznać się z ofertą produktów AJBM. Zakup produktów AJBM wymaga rejestracji użytkownika portalu. Użytkownikami portalu AJBM mogą być jedynie podmioty gospodarcze poprzez akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Licencji AJBM. Nikomu nie przysługuje roszczenie o członkostwo w portalu AJBM. Do obowiązków użytkowników należy dbanie o to ażeby dane rejestracyjne były zawsze aktualne. Rejestracji konta może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentowania firmy dla której program jest kupowany. W czasie rejestracji użytkownik podaję swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa hasło powinno być utrzymywane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność. Żadnemu z użytkowników nie przysługuje roszczenie o określoną nazwę użytkownika lub określone hasło.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu danych przyciskiem „Zarejestruj teraz” AJBM wysyła wiadomość na adres e-mail rejestrującego się. Proces rejestracji może zostać uznany za zakończony dopiero po kliknięciu przez rejestrującą się osobę wskazanego we wiadomości e-mail adresu internetowego (link) lub podaniu kodu zawartego w wiadomości na stronie AJBM. Dane, które zostały wprowadzone podczas rejestracji omyłkowo lub błędnie mogą zostać poprawione przez użytkownika w sekcji „Mój profil”, pod pozycją „Edytuj profil”. Językiem w którym odbywa się rejestracja jest język polskim. AJBM zapisuje warunki umowy zaakceptowane przez użytkownika oraz udostępnia je w e-mailu potwierdzającym zakończenie procesu rejestracji. AJBM zaleca zarchiwizowanie powyższej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub wydrukowanie jej. Z konta powinien korzystać tylko i wyłącznie ich użytkownik. Konta użytkowniką nie mogą być przeniesione na inne podmioty. W sytuacji wypowiedzenia umowy użytkownikowi przez AJBM rejestrowanie nowego konta jest zabronione. Podczas rejestracji każdy użytkownik otrzymuje swój własny profil. Bardziej szczegółowe dane osobowe mogą zostać udostępnione w profilu. Polityka prywatności AJBM, jako integralna część Regulaminu określa szczegółowo jakie dane są upubliczniane, które pozostają „ukryte”, a podanie których jest dobrowolne. Użytkownik zatwierdzając regulamin potwierdza prawdziwość danych osobowych w formularzu rejestracyjnym pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

§3 Odstąpienie od umowy

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia umowy. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną np. pismo, list, fax , e-mail. Oświadczene należy kierować na adres Biuro Usług Komputerowych "AJBM" Jerzy Szymlak Ul. Kościelna 2 / 2 34 - 500 Zakopane lub na adres: biuro@ajbm.pl

W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń w stanie niezmienionym. Termin realizacji zwrotu świadczeń wynosi 14 dni.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli obie strony wykonały należycie umowę zanim na życzenie użytkownika skorzystał on z prawa odstąpienia. 


§4 Zawarcie umowy o zakupie programów AJBM lub umowy o świadczenie usług

AJBM jako sprzedający oferuje artykuły oraz usługi, stanowi to wiążącą ofertę, w odpowiedzi na którą każdy użytkownik może za wskazaną cenę nabyć ten artykuł lub usługę. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie kliknięcia przez innego użytkownika (kupującego) odpowiedniego przycisku (aktualnie jest to „Kup teraz”) i zatwierdzi proces. Po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma e-mail systemowy od AJBM z potwierdzeniem zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu. Kupujący dokonuje zapłaty poprzez dokonanie :

a). przelewu na rachunek bankowy, podany na dokumencie zakupu przesłanym przez AJBM

bądź

b). płatność gotówką w siedzibie Licencjodawcy,

bądź

c). opłata „za pobraniem” – powiększonej o koszty przesyłki zgodnej z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.ajbm.plSzczegółowe informacje na temat zawarcia umowy o zakup programów znajduje się w załączniku „Licencja”

Obowiązkiem każdego użytkownika jest zapoznanie się z prawnymi warunkami sprzedaży usług i towarów AJBM.

§5 Opłaty

Proces rejestracyjny serwisu AJBM jest bezpłatny. Aktualny cennik produktów i usług znajduje się na stronie www.ajbm.pl . AJBM zastrzega sobie prawo do zmian cen swoich produktów bez podania przyczyny. Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia ceny produktu lub usługi przed realizacją zlecenia.

§6 Obowiązki użytkownika

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z platformy AJBM wyłącznie w celach zgodnych z prawem, z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi jej załącznikami. Zabronione jest używanie technologi szkodliwych który mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie platformy AJBM. Do szkodliwych technologii należy wykorzystywanie – wirusów, robotów, pająków, ataki hakerskie , crawlery, ataki brute-force, scrapery oraz inne podobne technologie. Zabronione jest kolekcjonowanie danych adresowych przechowywanych przez AJBM bez zgody zainteresowanych użytkowników. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7 Naruszenie prawa lub niniejszego regulaminu

AJBM w trosce o sprawne i bezpieczne funkcjonowanie platformy sprzedaży internetowej zastrzega sobie prawo do możliwości podjęcia niezbędnych środków wobec użytkowników,wobec których istnieją konkretne dowody naruszenia bądź naruszania niniejszego Regulaminu i/lub obowiązującego prawa. AJBM przy wyborze środków bierze pod uwagę wagę naruszenia, własna odpowiedzialność cywilną jak i uprawnione interesy osoby występującej z roszczeniem. AJBM poinformuje użytkownika wobec, którego posiada informację wskazujące na uchybienia obowiązków. Następnie ustalony zostanie termin dla użytkownika na zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie. Odpowiedź użytkownika winna być przedstawiona pisemnie. Dopuszczalne formy odpowiedzi: listownie, faxem, e-mailem.

AJBM wobec użytkowników może nałożyć następujące sankcje:

 • tymczasowe zablokowanie konta użytkownika

 • wykluczenie użytkownika

 • całkowite usunięcie konta użytkownika

 • częściowe lub całkowite ograniczenie dostępu do platformy sprzedażowej AJBM

 • pisemne wezwanie użytkownika do zaniechania nieprawidłowych praktyk

W przypadku zablokowania konta (usunięcia lub wykluczenia) Użytkownik zobowiązany jest od uiszczenia wszystkich zaległych opłat związanych z zakupem programów lub usług AJBM.

AJBM zastrzega sobie prawo do ochrony platformy i jej użytkowników przed różnego rodzaju oszustwami internetowymi np. oszustwa PayPal.

Wykluczony użytkownik pragnący ponownie zarejestrować się na platformie sprzedażowej AJBM musi uzyskać pisemną zgodę o AJBM. Do tego momentu wykluczony użytkownik nie ma prawa rejestrować się ponownie ani używać kont innych użytkowników.§8 Wypowiedzenie, czas trwania

Umowa na korzystanie z platformy sprzedażowej AJBM jest zawierana na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana zarówno przez użytkownika jak i przez AJBM. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni. W celu wypowiedzenia umowy użytkowania platformy sprzedażowej AJBM wystarczy pisemnie bądź emailowo (biuro@ajbm.pl) zawiadomić AJBM lub wyrejestrować się bezpośrednio w menu użytkownika.

AJBM ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym zgodnie z §7

§9 Prawa autorskie

AJBM oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu wyłączne prawa autorskie w tym prawa autorskie majątkowe, wynikające z ustawy z dnia 4 Lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik zobowiązany jest do współdziałania z AJBM w zakresiepotrzebnym dla ochrony praw autorskich do Programów w szczególności, w przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Użytkownika z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie AJBM, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia AJBM ochrony swych prawa do Programów.

§10 Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczona odpowiedzialność AJBM dotyczą wszystkich roszczeń o odszkodowanie i wszystkich przypadków odpowiedzialności, niezależnie od tego na jaką podstawę prawną się powołują. Wyjątkami są przypadki roszczeń użytkowników w związku ze stratami spowodowanymi przez szkody na życiu, ciele i zdrowiu, praw i roszczeń użytkowników z powodu świadomego przemilczenia wady przez AJBM albo z powodu braku właściwości, za którą AJBM gwarantowała, roszczeń i praw użytkowników opartych na celowym lub rażąco niedbałym postępowaniu samej AJBM, jej prawnych przedstawicieli lub osób pomagających, jak również roszczeń użytkowników zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Obowiązujące przepisy prawne stosuje się dla powyższych wątków.

AJBM odpowiada za szkody wynikłe ze zwykłego niedbalstwa tylko poprzez naruszenie istotnych obowiązków, to znaczy obowiązków, których wypełnienie konieczne jest do osiągnięcia celu umowy lub których wypełnienie może być w zwykłym toku czynności oczekiwane przez kontrahenta. Gdy naruszeniu ulegną podstawowe obowiązki, odpowiedzialność AJBM ogranicza się do odszkodowania za straty możliwe do przewidzenia przez AJBM w zwykłym toku czynności, oceniając z chwili zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach, odpowiedzialność AJBM za straty poniesione wskutek zwykłego niedbalstwa jest wykluczona.

Poniesienie odpowiedzialności za niedostępność platformy online jest wykluczona.

W sytuacji jeżeli niedostępność miała wpływ na umowę sprzedaży lub jeżeli umowa sprzedaży nie doszła do skutku AJBM nie ponosi odpowiedzialności.

§11 Zmiany Regulaminu

AJBM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i wprowadzaniu nowych lub innych warunków użytkowania w każdej chwili. Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailowo. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika nowego regulaminu AJBM ma prawo wypowiedzieć umowę na korzystanie z platformy internetowej.

§12 Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

Regulamin w najbardziej aktualnej wersji jest dostępny na platformie AJBM. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

Żadna ze stron nie może przenieść na jakakolwiek osobę trzecią żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości albo w części, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby AJBM

Użytkownik niniejszym, oświadcza, że rejestracją na platformie sprzedażowej AJBM potwierdza, że zapoznał się on z treścią niniejszej umowy, rozumie jej treść, a także wyraża zgodę na to by być związanym zasadami i warunkami z niej wynikającymi.